Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderaan vermelde ondernemingen, hierna aangeduid als “BURGH.

BURGH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BURGH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
  doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze
  respecteren.

  Als BURGH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Auto van der Burgh
  Postbus 5405
  3299 ZG Maasdam
  078 6761000
  Info.maasdam@burgh.nl


  Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden door BURGH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van
  de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het onderhouden van het
  klantencontact (Care-Mail).
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
  afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
  persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
  deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
  toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  APK
  Met ingang van 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het daadwerkelijke brandstofverbruik van personenauto’s en lichte bedrijfswagens die op of na 1 januari 2021 zijn geregistreerd, te meten en door te geven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze verplichting omvat voertuigen die op diesel en gas rijden en die na drie jaar apk-plichtig zijn. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat wij, conform de geldende wet- en regelgeving, het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw voertuig meten en de bijbehorende gegevens doorsturen naar de RDW.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  BURGH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
  grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
  tegen onrechtmatige verwerking.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage in, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u
  bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
  verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een
  andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven
  aan voornoemde verzoeken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op
  te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te
  dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

  Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

  Reikwijdte van de Privacy Policy
  Auto van der Burgh Brielle
  Auto van der Burgh Maasdam
  Auto van der Burgh Oud-Beijerland
  Electric Mobility van der Burgh BV
  TWS van der Burgh BV (Tank- en wasstation)
HomePrivacy Policy